UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

#2586. [Cerc2009](False)faces

统计 下载数据

Description

 

ß给定一个两边各有N个点的二分图
ß判断完美匹配的个数是否是4的倍数
ßN≤300

Input

Output

Sample Input

2//多组数据,这个值不超过100
4
1100
1100
0011
0011
3
111
011
001

Sample Output

YES
NO

Hint

Source