UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

#2616. SPOJ PERIODNI

统计 下载数据

Description

Input

第1行包括两个正整数N,K,表示了棋盘的列数和放的车数。
第2行包含N个正整数,表示了棋盘每列的高度。

Output

包括一个非负整数,表示有多少种放置的方案,输出答案mod
1000000007后的结果即可。 
 

Sample Input

5 2
2 3 1 2 4

Sample Output

43

Hint

对于100%的数据,有 N≤500,K≤500,h[i] ≤1000000。

Source