UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

统计

Description

Input

第一行为N和L,其中N<=50000,表示树的节点数目,L表示叶节点的数目。
树的节点从1到N编号,接下来N-1行,每个两个整数U,V,表示U与V间有边。
然后是L行,每行一个整数和一个字符串,整数表示叶子节点的编号,字符
串表示此个点的标记集合,需要注意的是节点的标记集合可以是空集,对应
字符串为$

Output

 

输出能实现的最小边权和

Sample Input

6 4
1 3
2 4
3 4
5 3
4 6
1 AC
2 AB
5 BC
6 B

Sample Output

4

Hint

Source